in

Fotosafari Nedir? Coğrafyada Nasıl Kullanılır?

“Coğrafya eğitiminde fotoğrafın, bir öğretim tekniği olarak kullanımı özellikle
öğrencilerin coğrafya ve fotoğraf arasında eleştirel düşünme becerileri ortaya
koyabilmelerini sağlaması nedeniyle büyük bir önem göstermektedir. Coğrafyada
fotoğraf kullanımı her hangi bir fiziki ve beşeri unsuru var oluş biçimiyle göstermek
şeklinde olduğu gibi, bunların doğada bulunuş şekillerini, mekânla ilişkilerini, beşeri
faaliyetlerin açıklanmasını da sağlayan materyaller olarak kullanılmaktadır. Çoğu
zaman fotoğrafların öğretim için sağladığı avantajların farkına varmayıp, sadece bir
görüntüden ibaretmiş gibi kullanılmaktadır. Oysa fotoğraf coğrafya eğitimi açısından
tek başına bile kullanılabilecek ve öğretim tekniği oluşturabilecek zenginliği
sunmaktadır.”
(Karakuş, Ufuk. “Şehir Coğrafyası Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı.” Zeitschrift Für Die Welt Der
Türken, vol. 5, no. 1, 2013, )
Coğrafya eğitimi alanında bir eğitim materyali olarak fotoğrafların kullanımı
özellikle sahada gözlem yapma becerilerinin arttırılması ve akademik bilgiler ile
sahada elde edilen verilerin harmanlanarak üst bilişsel düzeyde analiz – değerlendirme
basamaklarına ulaşan bir eğitim anlayışının benimsenmesine fırsat tanımaktadır.
Buradan yola çıkarak MEB Ortaöğretim Coğrafya Öğretim Programı’nda belirtilen
coğrafi becerilerin (coğrafi gözlem; arazide çalışma; coğrafi sorgulama; zamanı
algılama; değişim ve sürekliliği algılama; harita becerileri, tablo, grafik ve diyagram
hazırlama ve yorumlama; kanıt kullanma) tamamının öğrencide geliştirilebilecek
olmasıyla da foto safari etkinlikleri önem arz etmektedir.
Safari kelimesi Arapça kökenli olup seyahat anlamı taşımaktadır., foto safari
ise fotoğraf çekmek için yapılan gezintilerdir. Foto safarinin gerçekleştirileceği
bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak çalışmanın içeriği belirlenirken
bütünleşik bir yaklaşımla fiziki ve beşeri unsurların öğrenciler tarafından birlikte
değerlendirmesi beklenebileceği gibi öğrencinin sadece fiziki ya da sadece beşeri
unsurlara yoğunlaşması da beklenebilir. Çalışmanın içeriği öğrenciye aktarılırken
öğrencide geliştirilmesi hedeflenen kazanım ve becerilerin ortaya çıkmasına olanak
sağlayacak şekilde yönergenin açık bir dille hazırlanması ölçme-değerlendirme
aşamasında somut ölçütlerin kullanımını da arttıracaktır.
04 Kasım 2017 tarihinde derneğimizce gerçekleştirilen “Coğrafyacının
Objektifinden Büyükdere” foto safari etkinliğinden yola çıkarak hazırlanmış örnek
uygulama sizlerle paylaşılmaktadır. Ana hatları çizilmiş olan çalışma içeriğinin
ihtiyaca göre daraltılması/genişletilmesi mümkündür.

COĞRAFYACININ OBJEKTİFİNDEN “BÜYÜKDERE”
Çalışmanın amacı Büyükdere Semtine ait fiziki ve beşeri unsurlara bağlı kalınarak
sahanın coğrafi dokusunun belirlenmesidir. Bu doğrultuda öğrencilerden, paylaşılan
aşamaları takip etmeleri ve her aşama için ayrı ayrı hazırlayacakları dokümanları
çalışmanın sonunda bir dosya olarak paylaşmaları beklenmektedir.
AŞAMA 1: HAZIRLIK
Öğrencilerden İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı olan Büyükdere Semti ile ilgili
araştırma yapmaları istenir.
1.1. Semtin fiziki ve beşeri özelliklerini içeren az 250 kelimelik bir araştırma
raporu oluşturulması.
1.2. Büyükdere semtine ait eski tarihli fotoğrafların derlenmesi.
AŞAMA 2: FOTO SAFARİ (SAHA ÇALIŞMASI)
Foto safari etkinliği öğrencilerle birlikte bir sınıf çalışması şeklinde ortak zamanda
gerçekleştirilebileceği gibi öğrencilerin bireysel ya da grup olarak farklı zamanlarda
da bu etkinliği gerçekleştirmesine olanak verilebilir.
Aşağıda verilen adımlar öğrencilerin toplu katılımı ile gerçekleştirilen bir foto safari
etkinliğine aittir.
2.1 Belirlenen tarih ve saatte öğrencilerin fotoğraf makineleri (ya da kamera
çekim kalitesi yüksek olan cep telefonları) ile buluşma noktasında olmaları
istenir. Bu çalışma için buluşma noktası Tarihi Büyükdere İskelesi’dir.
2.2 Buluşma noktasında öğrencilere ekte sunulan harita benzeri bir foto safari
haritası dağıtılır ve haritayı kısa bir süre incelemeleri istenir. (yön oku, ölçek,
yer/sokak adları vb.) Arzu edilerse harita okuma becerilerine yönelik bir
çalışma yapılabilir.
2.3 Haritada kırmızı iğne ile gösterilen nokta başlangıç noktasıdır ve
öğrencilerin bu noktadan başlayarak harita üzerinde kırmızı çizgi ile belirtilen
rotayı takip etmeleri gerektiği söylenir.
2.4 Bu rota üzerinde yeşil iğnelerin bulunduğu noktaları yanlarında belirtilen
sırayla takip etmeleri istenir. Öğrenciler rota üzerinde istedikleri sayıda
fotoğraf çekebilirler ancak harita üzerinde numaralandırılmış bu 15 noktada
semtin coğrafi dokusunu yansıtan unsurların olduğu ve bu noktalara
gelindiğinde bu unsuru bularak muhakkak en az bir fotoğraf çekmeleri
gerektiği vurgulanır.

2.5 Foto safari süresince öğrencilerin çevrelerini gözlemlemeleri gerektiği
hatırlatılır. Öğrencilerin gözlemledikleri fiziki ve beşeri unsurları not
alabilecekleri ekte verilen tabloyu bireysel olarak doldurmaları istenir. (Eğer
arzu edilirse üzerine not alabilmelerini sağlamak üzere sahanın dilsiz haritası
da öğrencilere temin edilebilir.)
2.6 Rota tamamlandıktan sonra bitiş noktasına ulaşıldığında (Bu etkinlik için bitiş
noktası buluşma noktası ile aynıdır.) öğrencilerle değerlendirme toplantısı
yapılır. Öğrencilerin bireysel olarak sahada gözlemledikleri önemli olduğunu
düşündükleri unsurları arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.
AŞAMA 3: SONUÇ RAPORU
Öğrencilerin çalışmanın sonuç raporu aşağıda belirtilen içeriğe uygun olarak
hazırlamaları ve teslim etmeleri istenir.
3
3.1 Hazırlık aşamasında yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler ile sahada
yapılan gözlemlerin karşılaştırmalı analizinin yapılması,
3.2 Hazırlık aşamasında elde edilen eski Büyükdere fotoğrafları ile sahada çekilen
güncel fotoğrafların karşılaştırmalı analizinin yapılması,
3.3 Foto safari sırasında fiziki ve beşeri unsurların not alındığı tablodaki verilerin
birbirleriyle ilişkilerinin analiz edilmesi,
3.4 Haritada numaralandırılmış 15 noktada çekilen fotoğrafın paylaşılması ve her
fotoğraf ile ilgili kısa yansıtma yazılarının (Bu fotoğrafta yer alan unsurun
Büyükdere semtinin coğrafi dokusunu hangi özellikleri ile yansıttığı)
yazılması,
3.5 Sahada yapılan gözlemlerden yola çıkarak Büyükdere semtinin coğrafi dokusu
ile ilgili bireysel bir değerlendirme yazısının yazılması.
Çalışmanın hangi kriterlere göre değerlendirileceği koşullara ve öğretmen
beklentilerine göre Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik) hazırlanarak öğrenciler ile
paylaşılmalıdır.
EK – 1 : Büyükdere Semti Foto Safari Haritası
EK – 2 : Büyükdere Semti Fiziki ve Beşeri Unsurlar Tablosu

Kaynak: Coğrafya Eğitimi Derneği

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Written by Coğrafya Hocam

Coğrafya hayata yön verir.
http://forum.cografyahocam.com

Comments

Bir cevap yazın

Loading…

0

Yorum

0 yorum

Hatay Havaalanı Neden Su Altında Kalıyor?

2019’un İlk Ay Tutulması